De werking van onze heemkundige kring 

Wij zijn een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het behoud van het erfgoed van Neeroeteren. Kernleden

Ons doel is het verzamelen van gegevens over Neeroeteren en zijn bewoners. 

Ons archief bestaat uit: Boeken, teksten, foto's, documenten enz met betrekking tot Neeroeteren.

Al bijna tien jaar zijn we bezig het archief te digitaliseren, het is een werk van lange adem daar er steeds nieuwe foto's of documenten worden aangeleverd aan onze vereniging. Ons digitaal archief bestaat ondertussen uit meer dan 100000 bestanden, die netjes verdeeld zitten per item om zo het zoeken te vergemakkelijken. 

Ieder jaar proberen wij een jaarboek over Neeroeteren uit te brengen. De artikels in dit jaarboek worden gekozen en geschreven door onze leden zelf. Verder plaatsen we ook een deel van de nieuwe foto's die we het afgelopen jaar mochten scannen, in het jaarboek. Ook niet leden kunnen een artikel schrijven voor ons jaarboek, let wel het moet dan betrekking hebben tot Neeroeteren en de goedkeuring van het bestuur krijgen.

Na een grondige her organisatie van ons lokaal in oktober en november 2023 mogen we terecht fier zijn op de nieuwe uitstraling van ons lokaal. Alle boeken, documenten, foto's ed werden netjes gekatholiseerd en ondergebracht in de daarvoor voorziene rekken. Vind je er verschillende attributen over of van verenigingen van Neeroeteren. De toegang tot ons lokaal is gratis en we gaan trachten een paar vaste tijdstippen aan te duiden wanneer je er iemand van onze vereniging kan aantreffen.

Men kan ook steeds een vraag stellen aan onze vereniging via de contactpagina hier op deze website: contact 

 

Historiek.

 

Stichting van de “Kultuurkring” – later ‘Heemkundige kring Wotra”.

November 1964 vond de stichtingsvergadering plaats (na verschillende informele gesprekken vooraf) naar vermeld in een klas van de jongensschool, de opkomst was bevredigend en het gesprek boeiend, zelfs de zusters van Heverlee namen actief deel aan de discussie. Een voorlopige werkgroep werd samengesteld: Jos Mergeay - voorzitter, Jaak Jaeken – secretaris, Jan Plessers – schatbewaarder en Jaak Cuppens – medewerker. In een publicatie van januari 1992 omschrijft Jos de kultuurkring eenvoudig als volgt:”De kultuurkring is onafhankelijk van alle zogenaamde politiek, vrij toegankelijk voor iedereen en niet gebonden aan godsdienst of filosofische overtuiging”. Later in het ledenblad van Wotra wordt dit vertaald naar: De Kultuurkring is een pluralistische vereniging voor historisch en heemkundig onderzoek van het dorp Neeroeteren, in relatie met de streek en dit ter bevordering van het eigen heem en woongebied”.

Door de tijd groeide de werking uit over verschillende domeinen: algemene culturele werking, heemkunde, danscursus, excursies (toeristisch of heemkundig), eigen toneelgroep, publicaties, ….

Het voorzitterschap van de ‘Kultuurkring’ werd vanaf de stichting waargenomen door Jos. Later (vermoedelijk 1969) werd hij op zijn verzoek opgevolgd door Jaak Cuppens. De fusieproblematiek woog hoe langer hoe zwaarder op de werking in de Kultuurkring. Jaak Cuppens nam ontslag en Donaat Snijders volgde hem op in 1974. In 1976 nam Staf Vermeire het roer over en nam die taak waar tot hij plotseling overleed op 20 april 1987. Door de opening van het Cultureel Centrum, dat een eigen programmatie ontwikkelde werd de werking van de Kutuurkring automatisch meer afgestemd op heemkunde en de algemene culturele werking teruggeschroefd. Daarna nam Jos de leiding weer over, niet als ‘voorzitter’ maar als “coördinator van de werkgroep”. Maar de leidinggevende functie werd Jos te zwaar en hij wenste al lange tijd een aflossing van de wacht. Door diplomatische en discrete bemiddeling van Jos werd een nieuwe bestuurswisseling doorgevoerd en werd Jaak Nelissen, gepensioneerd legerofficier die eerder al het penningmeesterschap op zich had genomen, in de functie van voorzitter aangesteld september 1996.

In 2003 wordt de naamsverandering Kultuurkring doorgevoerd. Destijds en vanaf de oprichting was de KK op diverse terreinen actief (toneel, dans, muziek,, heemkunde,, reizen, eendagsuitstappen, …). Door allerlei omstandigheden en factoren is de werking fel teruggeschroefd en Kultuurkring niet meer toepasselijk. De nieuwe benaming Heemkundige kring Wotra wordt pas officieel in 2008 bij het ondertekenen van “Protocolovereenkomst tussen Stad Maaseik en Heemkundige Kring Wotra”.

Huisvestingsproblematiek is eigenlijk een verhaal op zich. Al van in het begin van de jaren zeventig was er onder impuls van Donaat Snijders sprake van een ‘museum te Neeroeteren’. Verschillende mogelijke locaties zijn de revue gepasseerd en door actieve werving werd heel wat alaam en landbouwkundig werktuig verzameld, geïnventariseerd en tijdelijk gestockeerd in het ‘dodenhuisje’. Later werd het resterende materiaal overgemaakt aan de stedelijke werkplaats voor restauratie. Nadien was er nog sprake van lokalen in de gerestaureerde Neermolen, de Smidse, het gemeentehuis, het Schoolhuis, het Ontmoetingshuis in het Voorshoven, de kapelanij, op de zolder van de Jongensschool, … doch dit alles stierf een stille dood. Ook de gedachten aan een documentatiecentrum hangen hier nauw mee samen. Uiteindelijk dan in 2008 na medewerking van Mia Reeskens, schepen van cultuur krijgt Wotra een eigen lokaal in de bibliotheek van Neeroeteren met officiële opening in het najaar van 2009.

Archief van de eerste periode is verloren gegaan naar aanleiding van een overstroming van de kelderverdieping van het cultureel centrum, waar het archief zich bevond.

Van 2004 herinneren we ons voornamelijk de viering van het 40-jarig bestaan.

Ruim twintig jaar werd het voorzitterschap waargenomen door Jaak, met wisselend succes, maar het is dankzij het doorzettingsvermogen van Jaak dat we nu nog altijd een heem- en geschiedkundige kring in ons dorp hebben.

Uiteindelijk in het najaar van 2013 gaf ook Jaak te kennen dat hij langzaam wilde afbouwen en de verschillende bestuursfuncties in diverse verenigingen en raden wilde overgeven. De vereniging, op sterven na dood, werd weer nieuw leven ingeblazen door de aanwerving van nieuwe dynamische leden; Arno Segers, Arnaud Grispen, Matty Doumen, Gerard Swennen, Ronny Witting, Willy Maasen en Jean Swennen. Tal van medewerkers die in de loop der jaren de revue gepasseerd zijn allemaal vernoemen zou ons misschien te ver leiden, doch ook een woord van dank voor hun inzet en bijdrage.

Op 05 augustus is Jaak Nelissen op 76 jarige leeftijd van ons heengegaan. Na een ongeneeslijke ziekte overleed op 05 augustus 2014 onze voorzitter, vriend en collega Jaak Nelissen. Alhoewel niet totaal onverwacht, overviel ons de droeve mare als een mokerslag. Zijn heengaan laat een diepe leemte na in onze kring, een leemte die moeizaam zal opgevuld worden. Jaak was gedurende vele jaren een gedreven en enthousiaste voorzitter van Wotra. Naast zijn sociale inzet, die zijn leven kenmerkte, had Jaak een ruime heemkundige interesse en een leergierige geest.

Het vaandel werd overgenomen door Arno Segers, die vanaf de ziekte van Jaak in april 2014 de lopende zaken waarnam. Op 02 september van datzelfde jaar werd een nieuw bestuur verkozen:

     Arno Segers – voorzitter

     Ronny Witting – ondervoorzitter/archivaris/webmaster

     Gerard Swennen – notulist

     Willy Maasen – secretariaat/schatbewaarder

     Matty Doumen - archivaris.

     Arnaud Grispen - numismaat

Verder bleven Jan Segers, Rik Vanholen en Jaak Meuwis deel uit maken van het algemeen bestuur.

Helaas maar ook in 2015 bleven wij niet gespaard van tegenslagen en overleed ons gemotiveerd bestuurslid en boekbinder Rik Vanholen.