Privacyverklaring - GDPR:


Privacyverklaring - GDPR:

heemkundige kring wotra neeroeteren,

gevestigd aan Cultureel Centrum Neeroeteren Scholtisplein 1A 3680 Neeroeteren,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.wotra.be

Cultureel Centrum Neeroeteren Scholtisplein 1A 3680 Neeroeteren Tel: 0032496/208236

Segers Arno is de Functionaris Gegevensbescherming van heemkundige kring wotra neeroeteren Hij/zij is te bereiken via: arno.segers@telenet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:
heemkundige kring wotra neeroeteren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
heemkundige kring wotra neeroeteren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- ras
- godsdienst of levensovertuiging

- politieke voorkeur


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
heemkundige kring wotra neeroeteren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
heemkundige kring wotra neeroeteren neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van heemkundige kring wotra neeroeteren) tussen zit. heemkundige kring wotra neeroeteren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows verkenner: om gegevens te archiveren en deze op een gemakkelijke manier terug te kunnen vinden. Om deze dan indien nodig te gebruiken voor heemkundig werk. Bij publicatie van tekst of foto's wordt steeds toestemming gevraagd en de personen die vermeld of gepubliceerd worden in ons jaarboek.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

heemkundige kring wotra neeroeteren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( heemkundige gegevens in ons archief) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens                     > Bewaartermijn: Voor eeuwig > heemkundige gegevens voor ons archief
Personalia                                  > Bewaartermijn: Voor eeuwig > heemkundige gegevens voor ons archief                      
Adres                                          > Bewaartermijn: Voor eeuwig > heemkundige gegevens voor ons archief
Enzovoort                                   >
Bewaartermijn: Voor eeuwig > heemkundige gegevens voor ons archief


Delen van persoonsgegevens met derden

heemkundige kring wotra neeroeteren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. heemkundige kring wotra neeroeteren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
heemkundige kring wotra neeroeteren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar arno.segers@telenet.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. heemkundige kring wotra neeroeteren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

heemkundige kring wotra neeroeteren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
heemkundige kring wotra neeroeteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via arno.segers@telenet.be