WERKGROEP NEROTERSE KALVoorzitter

Public Relation

Gil Geron

Secretaris

 

Gard Clijsters

Penningmeester 

 

Frans Roosen


Dialect expert

 

Jan Segers

Logistic support

 

Arno Segers
02 maart 2017 - Foto's stichtingsvergadering (foto's Ronny Witting)

 

Verslag 1ste werkvergadering van donderdag 16 maart 2017

 

1. Aanwezig: Lieve Brouwers, Gard Clijsters, Gil Geron, Frans Roosen, Maurice Doumen, Georges Stinkens, Gerard Swennen.

   + gastspreker: Jan Segers

   + gelegenheidsaanwezigen: Arno Segers (Voorzitter Heemkundige Kring Wotra) en Ronny Witting (medewerker Heemkundige Kring
   Wotra en fotograaf van dienst) 

 

2. Noot vooraf.

   - Zie verslag van de stichtingsvergadering dd. 02/03/2017 (in principe aan de meesten, via mail, reeds bezorgd door Arno en,
     geïllustreerd met foto's, momenteel nog leesbaar op de website van Wotra, onder de rubriek "Werkgroep - Neroters dialect"

   - Bij aanvang van deze vergadering maakte Ronny eveneens foto's die onder dezelfde rubriek zijn terug te vinden.

     Maurice vroeg of Gerard (notulist bij Wotra) verslag wilde maken van deze bijeenkomst.

   - De voorzitter van de werkgroep liet een lijst rondgaan waarop eenieder de nodige aanvullingen kon noteren: Thuis- en e-mailadres,
     telefoon- en/of GSM-nummer plus geboortedatum.

 

3. Verwelkoming.

   - Maurice opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom; in het bijzonder Jan Segers die vandaag werd uitgenodigd
     als gastspreker maar zich in de loop van de vergadering eveneens bereid verklaarde, om op onze vraag: rechtstreeks, via telefoon 
     of mail, ons initiatief te willen opvolgen met zijn expertise en als dusdanig te willen fungeren als medewerker 'achter de schermen'.

  - Maurice vertelde hoe zijn initiatief op facebook, dat in zekere zin als grap bedoeld was, zoveel positieve reacties kreeg en nog steeds

     krijgt, dat hij zich verplicht voelde om een passende respons te geven. Hiervoor had hij echter medewerk(st)ers nodig.

   - Arno beklemtoonde dat zijn initiatief perfect past onder de doelstellingen van Wotra's heemkundige kring. Wotra is dan ook gaarne

     bereid alle mogelijke ondersteuning te bieden.

 

4. Elkaar voorstellen

     Elke aanwezige stelde zich persoonlijk voor aan de groep met o.a. familiale situatie, hobby's, beroepsloopbaan, interesses, leeftijd, ...

 

5. Uiteenzetting door Jan

   - Jan, die germanist is van opleiding en beroepshalve als leerkracht (talen) actief was stelde zichzelf eveneens voor en gaf meer uitleg

     over diens betrokkenheid i.v.m. en publicaties over zowel dialecten in het algemeen als over meer plaatselijke (Limburg + Neeroeteren)

     heemkundige onderwerpen (o.a. namen van gehuchten, straten, waterlopen, families, ...) Van geboorte is hij Neeroeterenaar en is dit

     ondanks zijn 'verhuis' naar Diest, in zijn hart ook steeds gebleven. getuige hiervan is o.a. zijn jarenlange bestuursfunctie binnen Wotra

     en dit tot op heden.

   - Hij gaf een zeer boeiende uiteenzetting over de kenmerken van het Limburgs en meer specifiek het Neeroeters dialect.

   - Dit deed hij aan de hand van onderstaand schema. Door elk punt te verduidelijken met Neeroeterse voorbeelden was het voor elkeen

     herkenbaar en zondermeer boeiend.

     1. sleep- en stoottoon. vb Hij trapt tegen een bal en daarna gaat hij naar het bal.

                                          "schiène": de zon schiènt (schijnt); het schiènt (schijnt) dat, get schiène (sparen)

     2. Oostnederfrankisch.

        a. gebruik van persoonlijke voornaamwoorden

        b. Umlaut

     3. wegvallen van de eind -t

     4. Limburg gerundium op - (en) tère (vb. zèngentère, loupen (d)(t)(sj)ère)

     5. ontronding (mondstand): vb.deur wordt dièr

     6. de 'wispelturige' r: vb. cotelet = cortelet; sjalot = sjarlot

     7. a/o = l = d/t/m/f/k

     8. OVT van zwakke ww.: altijd -de

     9. vervoeging van voegwoorden (vb. of je... = ofste ...)

    10. soms andere medeklinkers: millesien, besjaot, b/m/w

    11. vormkenmerken

        a. lidwoord (vb. ënne mins)

        b. bnw. (vb. gooie man, gooi vrouw, goot kèinsj)

        c. mv. van znw.
        d. verkleinwoorden

        e. voornaamwoorden

        f. vervoeging van ww. OTT - OVT

   12. mouillering (vb. wilsj, wèndsj)

   - Jan bezorgde ons ook een kopie (en gaf hier toelichting bij) van een algemeen aanvaarde fonetische dialectschrijfwijze van zowel klinkers

     als medeklinkers (zie betreffende kopie)   - het werd duidelijk dat bepaalde woorden (leef)tijdsgebonden zijn (gebruikt door nog oudere

     mensen en bij de meesten onder ons niet meer gekend). Het zou interessant zijn om ook hieraan de nodige aandacht te besteden.

 

6. Opmerkingen /voorstellen /suggesties

   - Voorstel om de reeds bestaande (aangereikte) woorden te rubriceren (vb. meubelen, voertuigen, ...) met een fonetische schrijfwijze = korte

     verklaring en waar nodig verder te verduidelijken met een voorbeeldzin.   - Eventueel kan dit nog verder evolueren naar een 'systematisch'              woordenboek. Dit vergt echter heel veel tijd en inspanning.

     vb. het woord 'bal': aanvullen met alle mogelijke begin- of eindletters en klinker(s): dal, gal, hal, kal, mal, tal, val, zal, bel, bol, bijl,

     ... , bad, bak, ban, bar, ...

   - Maurice zal op Facebook een beknopte uitleg geven over onze verdere werkwijze. Men mag steeds schrijven vanuit het 'buikgevoel'.

     Bovendien zal benadrukt worden dat het geenszins de bedoeling is om negatieve kritieken te geven of kwetsende, verbeterende opmerkingen

     te formuleren.

   - Gil deed nog enkele voorstellen (al of niet gesponsord) om digitale hulpmiddelen te laten ontwikkelen in functie van onze verdere (ver)

     werking. Er werden hieromtrent nog geen definitieve beslissingen genomen.

   - De consumptie van vandaag werd aangeboden door Wotra.

   - Wotra stelt haar lokaal ter beschikking om te vergaderen. Dit lokaal is normaal gezien toegankelijk tijdens de openingsuren van de plaatselijke

     bibliotheek (bookerie volgens Frans). Als bestuurslid van Wotra kunnen zowel Gerard, Arno of Jan instaan voor Wotra's vertegenwoordiging/

     afvaardiging. 

   - Iedere aanwezige is bereid om in de toekomst de gebruikte consumptie(s) zelf persoonlijk af te rekenen na elke bijeenkomst.

   - De eerstvolgende vergadering heeft aanstaande donderdag, 23 maart 2017, plaats in het lokaal van Wotra en dit vanaf 13.30 u !!!
  
- Gelieve deze afspraak reeds te noteren. Dit verslag wil ook een uitnodiging zijn voor een bijeenkomst waarop voornamelijk heel concreet

     zal afgesproken worden hoe wij verder gaan werken.

   - Dank aan Gil voor het lekkere gebak !!!

 

Gerard


16 maart 2017 - Eerste uiteenzetting onder leiding van Jan Segers en start van de werkgroep. (foto's Ronny Witting)

 

Natuurlijk mocht de traditionele "knibbelkesvlaai' niet ontbreken.

 

Voorzitter: Maurice Doumen

Leden werkgroep: Gil Geron - Lieve Brouwers - Lutgard Clysters - Frans Roosen - Gerard Swennen - Georges Stinkens